Drahí rodičia,

všetky deti (kým nie je ich slávnosť 1. sv. prijímania) chodievajú stále v stredy od 18:00 do 18:30 na sv. omše v kostole. Katechézy už nebývajú, takže deti končia cca po 18:30. Avšak, vždy tie deti, ktoré najbližšiu nedeľu čaká slávnosť, majú nácvik, podobne treba sledovať rozpis meraní a preberania rovnošiat. V júni už stredajšie sv. omše nebudú vyslovene detské, ale pozývame deti navštevovať ich, hlavne však v nedele – najviac detí chodí na sv. omšu o 9:30.

Streda 25.5. – miništrovanie a čítanie na sv. omši (zabezpečujú katechétky) – ZŠ Kysucká súkromná a mimosenecké školy.

Pomôcka ku sv. spovedi pre deti

Povzbuďte deti k poctivej a úprimnej sv. spovedi, kde im Boh zotrie ich hriechy a oslobodí im svedomie. Môžete im pomôcť aj s jej prípravou – pomôcku s návodom na spytovanie svedomia pre deti a tiež s priebehom sv. spovede nájdete aj TU

Rodičia a pristupovanie k sviatostiam

Povzbudzujeme k vykonaniu si úprimnej sv. spovede, hoci by bola aj po dlhšom čase. Príďte načerpať sily zadarmo z Božieho odpustenia. Pristúpiť k nej však zatiaľ nemôžu ľudia žijúci v stave trvalého hriechu – napr. spolužitie bez sobáša, iba civilne uzavreté manželstvo, alebo spolužitie už v druhom vzťahu, kde prvým bolo cirkevné manželstvo. Individuálne poradenie sa v danej veci je možné po predchádzajúcej dohode s kňazom, viaceré situácie sa možno môžu dať vyriešiť, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá (napr. pristupovanie k sviatostiam po rozchode s manželským partnerom, ak daná osoba žije sama; nulita manželstva, a pod.).

Bezlepková diéta u detí

Ak by Vaše dieťa malo bezlepkovú diétu, dajte nám to vedieť – k sv. prijímaniu máme aj bezlepkové hostie – vrátane slávnosti 1. sv. prijímania.

Termíny 1. sv. prijímania – čas je vždy o 13:00:

29.5. ZŠ Kysucká súkromná a deti z mimoseneckých škôl

Piesne, ktoré budeme spievať:

Úvod: Pozri ako mení ma Ježiš

Obetovanie: Zvelebený si, Bože, naveky

Prijímanie: Koľko záhad má
Hľa, ide Pán Ježiš
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham
Pane, vždy keď Tvoju svätosť zriem

Záver: Vždy je s nami tá

VSTUPENKY

Rodičia dostanú 4 lístky pre rodinu. Lístky sa budú vydávať vždy po sv. spovedi dieťaťa.

Presný ROZPIS, nácvikov, spovedí detí a rodičov, a merania, vydávania a vracania rovnošiat:

ZŠ Kysucká štátna ZŠ Tajovského ZŠ Mlynská ZŠ Kysucká súkromná a ostatné ZŠ
4. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a 19:30 -20:00 Meranie rovnošiat pred kostolom 19:00 – 19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
7. máj – sobota 9:00 – 12:00 V kostole nácvik a potom sv. spoveď detí. Po 9:00 Sv. spoveď pre rodičov. 9:00 – 10:15 Vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom
8. máj – nedeľa 13:00 Slávnosť v kostole
10. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre
11. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a 19:30 – 20:00 vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom 19:00 – 19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
14. máj – sobota 9:00 – 12:00 V kostole nácvik a potom sv. spoveď detí. Po 9:00 Sv. spoveď pre rodičov
15. máj – nedeľa 13:00 Slávnosť v kostole
17. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre
18. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a  19:30 – 20:00 vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom 19:00 – 19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
21. máj – sobota 9:00 – 12:00 V kostole nácvik a potom sv. spoveď detí. Po 9:00 Sv. spoveď pre rodičov
22. máj – nedeľa 13:00 Slávnosť v kostole
24. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre 19:30 – 20:00 Vyzdvihnutie rovnošiat v pastoračnom centre
25. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti
28. máj – sobota 9:00 – 12:00 V kostole nácvik a potom sv. spoveď detí. Po 9:00 Sv. spoveď pre rodičov
29. máj – nedeľa 13:00 Slávnosť v kostole
31. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre

Miništrovanie

Pozývame chlapcov – tretiakov k miništrovaniu, predovšetkým na nedeľných sv. omšiach (7:00, 9:30 a 18:30). Stačí prísť 10 pred sv. omšou do sakristie, kde ich už usmernia.

Púť do Marianky

  1. júna pôjdeme spoločne na ďakovnú púť do Marianky – je určená pre deti tesne po 1. sv. prijímaní. Viac informácií poskytneme včas cez katechétky.

Ako naďalej viesť deti k viere

– knižky pre deti o sv. omši, modlitebníček, spevníček, o Biblii

– aplikácie v smartfónoch – animované biblické príbehy

– modlitba v rodine, aj spoločná (poďakovanie, poprosenie, odprosenie nazáver dňa (formuje tak svedomie dieťaťa)) – vlastnými slovami aj Otčenáš, Zdravas Mária, …

– sv. omša v nedeľu a v prikázané sviatky

– pravidelné pristupovanie k sviatostiam sv. prijímania a sv. spovede aj rodičmi a súrodencami

– vlastný príklad rodičov v praktizovaní tohoto všetkého

– rodičia nezosobášení cirkevne v kostole majú možnosť sa zosobášiť (okrem zopár situácií) – dobré sa dohodnúť s kňazom a osobne sa o vašej situácii porozprávať, ako by sa dal dať doporiadku vzťah pred Bohom

– žiť v katolíckom spoločenstve – napr.:

– stretká pre deti po 1. sv. prijímaní (viac info nižšie)

– spoločenstvo rodín s malými deťmi (vedie p. farár)

– spevácky zbor Radosť (5-25 r.) + stretká – v nedele od 14:00 v pastoračnom centre

– ďalšie spoločenstvá vo farnosti – dá sa informovať u kňaza.

Stretká pre deti po 1. sv. prijímaní

Každý druhý piatok v mesiaci bývajú v pastoračnom centre stretká animátorov s deťmi po 1. sv. prijímaní (vrátane až po 7. ročník) od 17:00 do 18:20. Je potom možnosť zostať s animátormi aj na sv. omši. Najbližšie 27.5.

Poďakovanie

Ďakujem všetkým rodičom za ochotu a spoluprácu. Verím, že sa nám spoločne podarí urobiť pre deti, čo sa dá, aby sme ich dôstojne pripravili na slávnostné a prvé sviatostné prijatie nášho Spasiteľa Ježiša Krista a položili im tak základný kameň praktizujúcej viery spočívajúci v čerpaní posily z pravidelného prijímania sviatostí.

Nech vás vo vašej snahe deťom a aj vaše deti + žehná Všemohúci Boh Otec i Syn i Duch Svätý!

váš kaplán Michal Fratrič