Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí rodičia,

uvádzame tu všetky dôležité informácie o príprave na 1. sv. prijímanie (1SP) aj o slávnostiach a aj živote vo farnosti po nich.

TERMÍNY SLÁVNOSTÍ 1.SV.PRIJÍMANIA
12.5. 12:00 ZŠ Kysucká (štátna) + ZŠ Kysucká súkromná
19.5. 12:00 ZŠ Tajovského
26.5. 12:00 ZŠ Mlynská + ZŠ Tureň + deti z mimoseneckých škôl
ROZPIS TERMÍNOV NÁCVIKOV, SV. SPOVEDÍ A MERANIA, VYDÁVANIA A VRÁTENIA ROVNOŠIAT
ZŠ Kysucká štátna, ZŠ Kysucká súkromná ZŠ Tajovského ZŠ Mlynská, ZŠ Tureň a ostatné ZŠ
1. máj – streda 19:00 -19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
8. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a 19:30 – 20:00 vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom 19:00 – 19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
11. máj – sobota 9:00 – 11:30 V kostole sv. spoveď detí a potom nácvik. V tom čase aj sv. spoveď pre rodičov.
12. máj – nedeľa 12:00 Slávnosť v kostole
14. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre
15. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a 19:30 – 20:00 vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom 19:00 – 19:30 Meranie rovnošiat pred kostolom
18. máj – sobota 9:00 – 11:30 V kostole sv. spoveď detí a potom nácvik. V tom čase aj sv. spoveď pre rodičov.
19. máj – nedeľa 12:00 Slávnosť v kostole
21. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre
22. máj – streda 18:00 Sv. omša a nácvik slávnosti a 19:30 – 20:00 vyzdvihnutie rovnošiat pred kostolom
25. máj – sobota 9:00 – 11:30 V kostole sv. spoveď detí a potom nácvik. V tom čase aj sv. spoveď pre rodičov.
26. máj – nedeľa 12:00 Slávnosť v kostole
28. máj – utorok 19:30 – 20:00 Vrátenie rovnošiat v pastoračnom centre

CIEĽ PRÍPRAVY
Cieľom je voviesť deti do základných vedomostí o našej katolíckej viere, do praktizovania sviatostí sv. prijímania a sviatosti zmierenia (spovede) a tým aj do skúsenosti s Bohom, ktorý nám v živote reálne pomáha, chráni, dvíha, posilňuje, hovorí, radí, ktorý nás nekonečne miluje a chce nás sprevádzať životom, ktorý túži mať s nami s každým osobný a osobitný vzťah a my tento vzťah aj môžeme vnímať.

— PRIEBEH PRÍPRAVY – VZDIALENÁ: —
1, farnosť
2, škola
3, doma

1, VO FARNOSTI
Deti si do “slovníčkov”, tzv. “Kresťankov”, zapisujú účasti na sv. omšiach. Tieto slovníčky budeme deťom distribuovať cez školy zrejme už v septembri. Zapisovanie spúšťame od začiatku októbra.

Deti sa stretávajú v stredu na sv. omšiach a katechéze v kostole (18:00 až 19:00), pokiaľ nie je povedané inak. Takisto aj každú nedeľu (za nedeľnú sv. omšu sa ráta aj večerná v sobotu), to isté v prikázané sviatky (prípadne deň večer predtým).

Deťom sa do slovníčkov bude zapisovať účasť a to takto:
– v stredy si ich prinesú a v kostole odložia do nachystaných krabíc. Krabice sú označené podľa mena ich katechétov. My im ich večer podpíšeme a vrátime až deň potom v škole.
– v nedeľu im ich podpíšu katechétky po sv. omši začínajúcej o 7:00 a aj 9:30 a to vonku pred kostolom. Po večernej 18:30, ako aj sobotnej 18:30, im ich podpíše kňaz v sakristii. Ak by katechétky chýbali, podpíše ich kňaz v sakristii.
– v prípade nedeľnej sv. omše kostola mimo Senca prosíme podpisovať u miestneho kňaza.

2, V ŠKOLE + skúšanie z vedomostí
Na hodinách náboženstva s deťmi preberáme predovšetkým tretiacku učebnicu, ktorá je veľmi kvalitnou prípravou na sv. prijímanie a sv. spoveď. Odporúčame sa jej venovať, vysvetliť deťom, čomu nerozumejú. Deti sú v škole priebežne preskúšavané zo základných vedomostí: modlitby, priebeh spovede, otázky o viere – všetko je v učebnici 3. ročníka na stranách 100 až 103. Kto by nestíhal preskúšanie, alebo by opakovane nevedel, toho budeme riešiť na fare.

3, DOMA
Doma môžete viesť deti k viere takto:
– viesť deti k pravidelnej modlitbe (základné modlitby, vďaka, prosba, odprosenie – spytovanie svedomia)
– využiť prípadne nejakú pomôcku – knižku pre deti – o sv. omši, modlitebník, o Sv. Písme, pesničky,… – na vyučovanie vo viere
– podobne existujú mobilné aplikácie s biblickými príbehmi aj v slovenčine (katolícke)
– vlastný príklad (chodenie do kostola, modlitba, život podľa viery)
– viesť aj k ďalším sviatostiam (birmovanie, sobáš)
– neodhlasovať ich z náboženskej výchovy

Môžete sa obrátiť aj na mňa v prípade otázok, poradenia, či nejasností (mfratric@ba.ecclesia.sk).

— PRIEBEH PRÍPRAVY – BLÍZKA: —

KRST NEPOKRSTENÝCH DETÍ
Deti idúce na 1SP a ktoré ešte neboli pokrstené, budú pokrstené približne 2 týždne pred 1SP. Niekoľko dní pred krstom bude ich osobitné preskúšanie na fare podľa dohody.

KRSTNÉ LISTY
Prosíme tých, ktorých dieťa bolo pokrstené mimo Senca, aby zavolali (napísali) na danú faru a poprosili osobne o zaslanie krstného listu na náš farský mail senec@ba.ecclesia.sk alebo na našu faru na adresu:
Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Senec
Farské nám. 4
90301 Senec

Krstný list je nutný k 1SP. Ak bolo dieťa pokrstené v Senci, jeho krst máme už zapísaný my.

KOMUNIKÁCIA
Prosím komunikovať prioritne s katechétkami (katechétmi), ak by bolo niečo nejasné, oni sa obrátia na mňa. Keby bolo predsa v niečom treba kontaktovať mňa, môžte mi napísať na mfratric@ba.ecclesia.sk.

POZVANIE RODIČOV K PRIJÍMANIU SVIATOSTÍ, DOROBENIU SI SOBÁŠA V KOSTOLE, RIEŠENIU SITUÁCIÍ ZABRAŇUJÚCICH PRIJÍMANIU SVIATOSTÍ
Príprava na 1SP vášho dieťaťa je aj dobrou príležitosťou pre rodičov, čo sa týka napr.:
– dorobenia si sviatostí (krst, sv. prijímanie, birmovanie)
– dorobenia si sobáša v kostole
– vybavenia si dovolenia prijímania sviatostí po rozvode
– “zcirkevniť” civilný sobáš (hoci by aj druhá stránka neplánovala sobáš v kostole)
– po rozpade manželstva hľadanie možností (obnovenie manželstva, nulita, …)
– zapojiť sa do života farnosti, zvlášť cez existujúce spoločenstvá

Nezabúdajme prosím, že prijímanie sviatostí je naša cesta do neba. A tiež, že zotrvávanie v neregulárnych situáciách, je žiaľ cesta odsúdenia (zosobášenie druhýkrát už po katolíckom sobáši, spolužitie bez cirkevného sobáša, …).
Preto je to výborná príležitosť dať si tieto situácie do súladu s Božím zámerom a prikázaniami. Niekedy si ani človek neuvedomuje, že to ide – napr. sviatosti po rozvode, či keď sa druhá manželská stránka nechce sobášiť v kostole, hoci civilne sú už zosobášení, preskúmanie platnosti predošlého cirkevného manželstva (prípadné prehlásenie nulity manželstva), atď.

My kňazi seneckej farnosti sme vám k dispozícii na hľadanie riešení z takýchto situácií.

WEBSTRÁNKA www.krestanko.sk
Táto stránka je špeciálne iba pre deti na 1SP v Senci. Sú tam aktuálne informácie, pesničky (texty i nahrávky), ktoré sa deti budú priebežne učiť spievať v kostole i v škole (odporúčame ich využiť aj doma :-)), ďalej súťaže každý týždeň, kde môžu potom aj čosi vyhrať, prípadne z času pandémie staršie videokatechézy k hlavným témam 1SP (na zopakovanie, alebo doplnenie vedomostí z chýbania).

— PRIEBEH PRÍPRAVY – BEZPROSTREDNÁ: —

SLÁVNOSTI 1SP

PRED SLÁVNOSŤOU
Deti pôjdu deň predtým na sv. spoveď, predtým si odmerajú biele rovnošaty, ktoré budú mať všetky deti. Absolvujú aj nácviky v kostole. Vstup pre rodičov a najbližšiu rodinu bude na vstupenky, aby sa ušlo pre rodinu každého dieťaťa. Deti dostanú vstupenky pre rodinu hneď po svojej sv. spovedi.

SPOVEĎ DETÍ A RODIČOV
Deti budú mať sv. spoveď deň pred slávnosťou, podobne sa vtedy môžu vyspovedať aj rodičia (ktorí môžu). Zvyšná rodina sa však vtedy nestíha spovedať – preto nech sa spovedá už počas týždňa, pred večernými sv. omšami (polhodinu).

POMÔCKA KU SV. SPOVEDI PRE DETI
Povzbuďte deti k poctivej a úprimnej sv. spovedi, kde im Boh zotrie ich hriechy a oslobodí im svedomie. Pomôžte im aj s jej prípravou – pomôcku s návodom na spytovanie svedomia pre deti a tiež s priebehom sv. spovede sme už distribuovovali cez katechétky po školách. Môžte si ju stiahnuť aj TU.

RODIČIA A PRISTUPOVANIE K SVIATOSTIAM
Povzbudzujeme k vykonaniu si úprimnej sv. spovede, hoci by bola aj po dlhšom čase. Príďte načerpať sily zadarmo z Božieho odpustenia. Pristúpiť k nej však zatiaľ nemôžu ľudia žijúci v stave trvalého hriechu – napr. spolužitie bez sobáša, iba civilne uzavreté manželstvo, alebo spolužitie už v druhom vzťahu, kde prvým bolo cirkevné manželstvo. Individuálne poradenie sa v danej veci je možné po predchádzajúcej dohode s kňazom, viaceré situácie sa možno môžu dať vyriešiť, aj keď to tak na prvý pohľad nevyzerá (napr. pristupovanie k sviatostiam po rozchode s manželským partnerom, ak daná osoba žije sama; nulita manželstva, a pod.).

BEZLEPKOVÁ DIÉTA PRE DETI NA 1SP
Ak by Vaše dieťa malo bezlepkovú diétu, dajte nám to vedieť – k sv. prijímaniu máme aj bezlepkové hostie – vrátane slávnosti 1. sv. prijímania.

FINANCIE NA 1SP
Cena za veci spojené s prípravou na 1SP zahŕňa: poplatok za požičanie rovnošiat, digitálnu pamiatku zo slávnosti, výzdobu, obetné dary, kytice, pamätné listiny, modlitby pre deti pred a po sv. prijímaní, prípadne kvety pre rodičov.
13 e – (všetci) – za vypožičanie rovnošaty
25 e – (všetci) – za nákupy kvetov, pamiatok, kytíc..
20 e – (všetci) – digitálne fotky zo slávnosti
20 e – (dobrovoľne) – digitálne video zo slávnosti
Čiže povinne: 58 euro, aj s videom je to 78 euro.

VYBRATÍ RODIČIA – ORGANIZÁTORI
Spomedzi jednotlivých školských tried sa zvolia zástupcovia rodičov, ktorí potom napomáhajú organizovať veci: vyberanie potrebných peňazí, komunikácia s katechétmi a kaplánom, s ľuďmi, ktorí nám zabezpečujú foto, video a rovnošaty (aj s uhradením týchto nákladov, kontakt na nich pošleme) a nakoniec pomáhajú aj zozbierať rovnošaty po svojej slávnosti.

— PO SLÁVNOSTI: —

ĎAKOVNÁ PÚŤ DO MARIANKY
Ďakovná púť detí po 1SP do Marianky sa uskutoční niekedy v júni 2024. Deti budú vypýtané zo škôl. Viac info neskôr. Veľmi povzbudzujeme k účasti, deti mávajú túto púť veľmi radi.

AKO NAĎALEJ VIESŤ DETI K VIERE   A   MOŽNOSTI ZAPOJENIA SA DO ŽIVOTA FARNOSTI PRE DETI A RODINY:
– knižky pre deti o sv. omši, modlitebníček, spevníček, o Biblii
– aplikácie v smartfónoch – animované biblické príbehy
– modlitba v rodine, aj spoločná (poďakovanie, poprosenie, odprosenie nazáver dňa (formuje tak svedomie dieťaťa)) – vlastnými slovami aj Otčenáš, Zdravas Mária, Sláva Otcu, k anjelovi strážcovi…
– sv. omša v nedeľu a v prikázané sviatky
– pravidelné pristupovanie k sviatostiam sv. prijímania a sv. spovede aj rodičmi a súrodencami
– vlastný príklad rodičov v praktizovaní tohoto všetkého
– rodičia nezosobášení cirkevne v kostole majú možnosť sa zosobášiť (okrem zopár situácií) – dobré sa dohodnúť s kňazom a osobne sa o vašej situácii porozprávať, ako by sa dal dať vzťah doporiadku pred Bohom
– žiť v katolíckom spoločenstve – napr.:
– stretká pre deti po 1. sv. prijímaní – približne každý druhý piatok v mesiaci bývajú v pastoračnom centre stretká animátorov s deťmi po 1. sv. prijímaní (vrátane až po 7. ročník) od 17:00 do 18:20. Je potom možnosť zostať s animátormi aj na sv. omši. Oznámené sú vždy vo farských oznamoch v nedeľu predtým.
– Zbor Radosť (vek: 5 r. – 25 r.) + stretká – v nedele od 14:00 do 16:00 v pastoračnom centre
– spoločenstvá rodín s menšími deťmi – dá sa informovať u p. farára
– miništrantské stretká – dá sa informovať u p. kaplána, obyčajne v soboty od 14:00 do 16:00
– miništrovanie – pozývame chlapcov k miništrovaniu, predovšetkým na nedeľných sv. omšiach (7:00, 9:30 a 18:30, v chladnejších mesiacoch aj 12:00). Stačí prísť pred sv. omšou do sakristie, kde ich už usmernia.
– mnoho iných spoločenstiev pre rôzny vek – info u kňazov

– TÁBORY VO FARNOSTI

V lete je možné sa zasa zúčastňovať našich táborov vo farnosti:
– Zbor Radosť (2 turnusy: jeden pre mladšie a jeden pre staršie deti) začiatkom júla
– Farský tábor Laboratórium v auguste (10.-17.8.2024).

— POĎAKOVANIE —

Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť deťom viac spoznať Ježiša Krista, Boha, kresťanskú vieru a Cirkev a priviesť ich tak k základu praktizovania sviatostného života – pravidelnému sv. prijímaniu a sv. spovedi – čo ich má raz priviesť do neba.

Nech vás aj v tejto činnosti žehná a sprevádza všemohúci Boh Otec i + Syn i Duch Svätý!

kaplán Michal Fratrič, zodpovedný za prípravu slovensky hovoriacich detí na 1. sv. prijímanie v Senci