Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí rodičia,

chcel by som napísať základné informácie o príprave na 1. sv. prijímanie (1SP).

CIEĽ PRÍPRAVY
Cieľom je voviesť deti do základných vedomostí o našej katolíckej viere, do praktizovania sviatostí sv. prijímania a sviatosti zmierenia (spovede) a tým aj do skúsenosti s Bohom, ktorý nám v živote reálne pomáha, chráni, dvíha, posilňuje, hovorí, radí, ktorý nás nekonečne miluje a chce nás sprevádzať životom, ktorý túži mať s nami s každým osobný a osobitný vzťah a my tento vzťah aj môžeme vnímať.

PRIEBEH PRÍPRAVY
1, farnosť
2, škola
3, doma

1, VO FARNOSTI
Deťom momentálne distribuujeme cez školy “slovníčky”, tzv. “Kresťankov”, do ktorých im budú zapisované účasti na sv. omšiach.

Deti sa stretávajú v stredu na sv. omšiach a katechéze v kostole (18:00 až 19:00), pokiaľ nie je povedané inak. Takisto aj každú nedeľu (za nedeľnú sv. omšu sa ráta aj večerná v sobotu), to isté v prikázané sviatky (prípadne deň večer predtým).

Deťom sa do slovníčkov bude zapisovať účasť a to takto:
– v stredy si ich prinesú a v kostole odložia do nachystaných krabíc. Krabice sú označené podľa mena ich katechétov. My im ich večer podpíšeme a vrátime až deň potom v škole.
– v nedeľu im ich podpíšu katechétky po sv. omši začínajúcej o 7:00 a aj 9:30 a to vonku pred kostolom. Po večernej 18:30, ako aj sobotnej 18:30, im ich podpíše kňaz v sakristii. Ak by katechétky chýbali, podpíše ich kňaz v sakristii.
– v prípade nedeľnej sv. omše kostola mimo Senca prosíme podpisovať u miestneho kňaza.

Deti zo Sv. Martina a z Turne sa pripravujú počas roka s nami spoločne v stredy. Až záverečnú prípravu budú mať (podľa ich počtu možno aj vôbec nebude) vo Sv. Martine, či v Turni.

2, V ŠKOLE
Na hodinách náboženstva s deťmi preberáme predovšetkým tretiacku učebnicu, ktorá je veľmi kvalitnou prípravou na sv. prijímanie a sv. spoveď. Odporúčame sa jej venovať, vysvetliť deťom, čomu nerozumejú. Ku koncu prípravy budú deti v škole preskúšané z vedomostí.

3, DOMA
Doma môžete viesť deti k viere takto:

– viesť deti k pravidelnej modlitbe (základné modlitby, vďaka, prosba, odprosenie – spytovanie svedomia)

– využiť prípadne nejakú pomôcku – knižku pre deti – o sv. omši, modlitebník, o Sv. Písme, pesničky,… – na vyučovanie vo viere

– podobne existujú mobilné aplikácie s biblickými príbehmi aj v slovenčine (katolícke)

– vlastný príklad (chodenie do kostola, modlitba, život podľa viery)

– viesť aj k ďalším sviatostiam (birmovanie, sobáš)
– neodhlasovať ich z náboženskej výchovy

Môžete sa obrátiť aj na mňa v prípade otázok, poradenia, či nejasností (mfratric@ba.ecclesia.sk).

KRST NEPOKRSTENÝCH DETÍ

Deti, ktoré ešte neboli pokrstené, budú pokrstené približne pár týždňov pred slávnosťou 1SP. Pred krstom bude ich osobitné preskúšanie na fare.

STRETNUTIA RODIČOV

Približne každý mesiac bude aj stretnutie rodičov detí s pánom farárom v pastoračnom centre pri fare. Dátum vždy dopredu oznámime, čas bude zhodný so stretnutím detí v kostole – stredu 18:00-19:00.

TRETIACKE UČEBNICE
Pre školy s nedostatkom učebníc – naďalej pracujeme na ich zabezpečení.

KRSTNÉ LISTY
Prosíme tých, ktorí ešte neodovzdali krstný list dieťaťa (keď dieťa bolo pokrstené mimo Senca), aby zavolali na danú faru a poprosili osobne o jeho zaslanie na náš farský email farnost.senec@gmail.com alebo na našu faru na adresu:

Rímskokatolícka Cirkev
Farnosť Senec
Farské nám. 4
90301 Senec

KOMUNIKÁCIA
Prosím komunikovať prioritne s katechétkami (katechétmi), ak by bolo niečo nejasné, oni sa obrátia na mňa. Keby bolo predsa v niečom treba kontaktovať mňa, môžte mi napísať na mfratric@ba.ecclesia.sk.

POZVANIE RODIČOV K PRIJÍMANIU SVIATOSTÍ, DOROBENIU SI SOBÁŠA V KOSTOLE, RIEŠENIU SITUÁCIÍ ZABRAŇUJÚCICH PRIJÍMANIU SVIATOSTÍ

Príprava na 1SP vášho dieťaťa je aj dobrou príležitosťou pre rodičov, čo sa týka napr.:
– dorobenia si sviatostí (krst, sv. prijímanie, birmovanie)
– dorobenia si sobáša v kostole
– vybavenia si dovolenia prijímania sviatostí po rozvode
– “zcirkevniť” civilný sobáš (hoci by aj druhá stránka neplánovala sobáš v kostole)
– po rozpade manželstva hľadanie možností (obnovenie manželstva, nulita, …)
– zapojiť sa do života farnosti, zvlášť cez existujúce spoločenstvá

Nezabúdajme prosím, že prijímanie sviatostí je naša cesta do neba. A tiež, že zotrvávanie v neregulárnych situáciách, je žiaľ cesta odsúdenia (zosobášenie druhýkrát už po katolíckom sobáši, spolužitie bez cirkevného sobáša, …).
Preto je to výborná príležitosť dať si tieto situácie do súladu s Božím zámerom a prikázaniami. Niekedy si ani človek neuvedomuje, že to ide – napr. sviatosti po rozvode, či keď sa druhá manželská stránka nechce sobášiť v kostole, hoci civilne sú už zosobášení, preskúmanie platnosti predošlého cirkevného manželstva (prípadné prehlásenie nulity manželstva), atď.

My kňazi seneckej farnosti sme vám k dispozícii na hľadanie riešení z takýchto situácií.

SLÁVNOSTI 1SP
Ich termíny a presný čas budú oznámené neskôr (približne na jar), predbežne by mali byť v máji. Deti pôjdu deň predtým na sv. spoveď, predtým si odmerajú biele rovnošaty, ktoré budú mať všetky deti. Absolvujú aj nácviky v kostole. Vstup pre rodičov a najbližšiu rodinu bude na lístky, aby sa ušlo pre rodinu každého dieťať.

WEBSTRÁNKA www.krestanko.sk
Táto stránka je špeciálne iba pre deti na 1SP v Senci. Sú tam aktuálne informácie, pesničky (texty i nahrávky), ktoré sa deti budú priebežne učiť spievať v kostole i v škole (odporúčame ich využiť aj doma :-)), ďalej súťaže každý mesiac, kde môžu čosi vyhrať, prípadne z času pandémie staršie videokatechézy k hlavným témam 1SP.

FINANCIE NA 1SP
Dopredu treba rátať aj s určitými nákladmi: príspevok na výzdobu kostola (kvety, obetné dary, pamätné listy, kytice, ..), za požičanie rovnošiat (cca 12-15 eur), za fotky a video.

Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť deťom viac spoznať Ježiša Krista, Boha, kresťanskú vieru a Cirkev a priviesť ich tak k základu praktizovania sviatostného života – pravidelnému sv. prijímaniu a sv. spovedi – čo ich má raz priviesť do neba.

Nech vás aj v tejto činnosti žehná a sprevádza všemohúci Boh Otec i + Syn i Duch Svätý!

kaplán Michal Fratrič, zodpovedný za prípravu slovensky hovoriacich detí na 1. sv. prijímanie v Senci