Pochválený buď Ježiš Kristus!

Drahí rodičia,
aj tento rok bude prebiehať príprava na 1. sv. prijímanie detí – tretiakov, prípadne starších, ktorí by mali tiež záujem. Viac informácií ohľadne organizácie prípravy tento školský rok ešte poskytneme v najbližšie týždne, podľa aktuálnych protipandemických opatrení (cez túto stránku, cez farské oznamy na stránke www.farasenec.sk, aj cez katechétky na školách v Senci).

PRIHLÁŠKA
Zatiaľ prosím vyplňte TÚTO prihlášku – buď ju vytlačenú prineste v úradných hodinách na farský úrad v Senci (pondelok, stredu, piatok medzi 14:30 až 16:30), alebo si ju vypýtate a vyplníte v rovnakom čase priamo na fare. Prihlášku musia vyplniť všetci záujemcovia a odovzdať ju osobne len seneckým kňazom. Prihlášku treba odovzdať do 29. septembra 2021.

KRSTNÝ LIST
Tie deti, čo sú pokrstené v Senci, nepotrebujú doniesť svoj krstný list (máme ich už zaznačené).

Avšak deti pokrstené mimo Senca, potrebujú doniesť aj svoj krstný list – tiež do 29. septembra 2021. Krstný list si treba vypýtať vo farnosti krstu (treba aktuálny, nestačí nejaký starý). Je možné ho doniesť priamo, alebo ho nechať poslať poštou, alebo mailom.

Ďakujeme za Vašu ochotu pomôcť deťom viac spoznať Ježiša Krista, Boha, kresťanskú vieru a Cirkev a priviesť ich tak k základu praktizovania sviatostného života – pravidelnému sv. prijímaniu a sv. spovedi, čo ich má raz priviesť do neba.

Nech vás aj v tejto činnosti žehná a sprevádza všemohúci Boh Otec i + Syn i Duch Svätý!

kaplán Michal Fratrič, zodpovedný za prípravu slovensky hovoriacich detí na 1. sv. prijímanie v Senci