Svätý Otče, hľa, tvoj ľud ti nesie
(Komunita Emanuel)

Svätý Otče, hľa, tvoj ľud ti nesie
dary, ktoré si daroval nám.
Máme radosť a vzdávame vďaky,
kladieme ich na oltár.

Toto víno i chlieb, čo nám dávaš,
Svätý Otče, Boh dobrotivý,
mocou Ducha ich v telo, krv premeň,
vo sviatosť spásy pre nás.

Aké nesmierne je to, čo činíš,
seba samého darúvaš nám.
Život náš nech je obetou chvály,
čo chceme dať na oltár.